TOVAR V AKCII

bežná cena 53,95 €
naša cena 49,00 €
bežná cena 169,95 €
naša cena 149,00 €
bežná cena 119,95 €
naša cena 99,00 €

NAJPREDÁVANEJŠIE

bežná cena 69,95 €
naša cena 62,00 €
bežná cena 225,00 €
naša cena 145,00 €

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

1.VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Predávajúcim je spoločnosť, Z-SPORTING, Dr. Clementisa 52, Zimný štadión, 909 01 Skalica. Zapísaná v Živnostenskom registri, IČO: 45423661, DIČ: 1072264820, IČ DPH: SK1072264820, tel. +421/917 856 815, e-mail: zsporting@hotmail.com (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2.OBJEDNÁVKA

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
     

Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3.CENY                                                                                                                                                     

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a doručenie tovaru na dobierku prepravnou spoločnosťou. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4.PLATBY

Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo priamo v kamennom obchode predávajúceho. Na základe doručenej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle na dobierku spolu s objednaným tovarom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúceho. Platbu za dodaný tovar hradí kupujúci zamestnancovi prepravnej spoločnosti. Platba je možná iba v EUR. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5.DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. V prípade predĺženia dodacej lehoty a termínu dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky, prípadne e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku po dohode a predávajúcim. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6.DORUČENIE TOVARU

Predávajúci zabezpečuje dopravu prepravnou spoločnosťou. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7.ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), vrátane priloženého dokladu o kúpe. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar bez udania dôvodu v zákonom stanovenej lehote 14 dní, je povinný kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo faktúry a dátum kúpy. Po doručení a prevzatí vráteného tovaru predávajúcemu, bude následne s kupujúcim upresnená forma vrátenia peňazí.

Zaslanie tovaru naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy). Povinnosťou kupujúceho je uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...). Po splnení podmienok uvedených v bode 7. týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v bode 7. týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8.ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.


Záruka sa vzťahuje iba na výrobné a materiálové vady. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanickým poškodením výrobku, úmyselným poškodením, preseknutím, alebo nárazom. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené nedostatočným ošetrovaním výrobku, alebo na prípad, kedy zákazník upraví, či vedome poškodí pôvodnú štruktúru výrobku. Hokejky, shafty, blady, náhradné nože do korčúľ a kolieska sú spotrebným tovarom a preto ich mechanické poškodenie nie je dôvodom k reklamácii. Cena výrobku neurčuje dĺžku jeho životnosti, ale materiály použité pri jeho výrobe. Tieto zvyšujú komfortnosť výrobku, nie jeho dĺžku životnosti. Záručnú dobu si nemožno mýliť s dobou životnosti výrobku, to znamená dobu, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania výrobok vydržať. O reklamácii je kupujúci povinný čo najskôr informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady do sídla spoločnosti Z-SPORTING na posúdenie oprávnenosti reklamácie. Bez potrebných náležitostí nie je povinnosťou predávajúceho reklamačný prípad prevziať a tento bude považovaný za neopodstatnený.

9.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru, či zákaznícke registrácie poskytnuté prostredníctvom internetového obchodu www.hockeyeshop.sk, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky v rámci internetového obchodu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky, či v registračnom formulári. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.hockeyeshop.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločnostiam zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail zsporting@hotmail.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

10.Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú čiastku predávajúcemu. Prekontrolovať neporušenosť obalu, prípadne aj samotný tovar pri jeho prevzatí.

Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s daňovým dokladom (faktúrou), prípadne dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k zakúpenému tovaru, ako napríklad daňový doklad (faktúru) za tovar, návod na obsluhu ak je súčasťou zakúpeného tovaru.

11.Záverečné informácie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

YzBkZGV